Tietosuojailmoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen henkilötietojen käsittely

15.12.2023

Tietosuojailmoitus: Sosiaalisen ja terveydenhuollon ammattilaisen henkilötietojen käsittely (Tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikla 13 ja 14).

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kanerva Hopeapuro, 050 574 5197

Rekisterinpitäjä
Hämeen ammatti-instituutti Oy
PL 1010 (Visamäentie 35 A)
13101 Hämeenlinna
Puhelin: (03) 6461, sähköpostiosoite: hami@hamk.fi

Tietosuojavastaava
Kari Kataja
tietosuojavastaava@hamk.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
tietosuojavastaava
PL 230
13101 Hämeenlinna

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sujuvamman viranomaisyhteistyön varmistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten (terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi) tiedot tallennetaan rekisteriin ja varmistetaan näin ammattilaisille pääsy opiskelijahallintajärjestelmään.

Käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn perusteena on laki ja opiskelijan/huoltajan lupa. Tärkeimpänä säädöksenä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 ja Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysajat

Tietoryhmän nimiSäilytysaika
Nimi ja yhteystiedotsäilytetään pysyvästi
KäyttäjätunnusKäyttäjätunnus arkistoidaan,
kun henkilö ei enää tarvitse
pääsyä järjestelmään tai
pyytää tiedon poistamista

Jos sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen pyytää käyttäjätunnuksen poistamista, ei opiskelijahallintajärjestelmän käyttäminen ole enää mahdollista.

Rekisteröidyt

Rekisterissä ylläpidetään Hämeen ammatti-instituutti Oy:ssä opiskelijoiden tukena toimivien OmaHämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoja.

Rekisterin tietolähteet

OmaHämeen ilmoittamat terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit, joilla työnsä puolesta on vastuullaan HAMIn opiskelijoiden terveydenhuollon tehtävät.

Henkilötietojen vastaanottajat

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tietoja ei luovuteta eteenpäin.

HAMIssa voidaan käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä (esim. tietoteknisiä palveluita tarjoavat yritykset), jotka käsittelevät henkilötietoja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Tärkeimpinä henkilötietoja käsittelevinä palveluntarjoajina toimii Tawasta Oy.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

ATK:lla käsitettävät tiedot

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla.

Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:

Oikeus peruuttaa suostumuksen

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. (artikla 7)

Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastusoikeudesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 15)

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16). Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti. Joissain tietojärjestelmissä henkilö pystyy myös itse korjaamaan omat tietonsa.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 17):

  • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
  • Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21).
  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 18):

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
  • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)

Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan:

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Tietosuojavastaava
PL 230 (Visamäentie 35 A)
13101 Hämeenlinna

Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava@hamk.fi. Viestin voi lähettää myös suojatulla turvapostilla https://www.turvaposti.fi/ kautta.

Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistolle .