Opintojen tuki ja palvelut

Oppilaitosyhteisön hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille tärkeitä asioita. Jokainen opiskelija saa tukea ja ohjausta omiin opintoihinsa ja elämänhallintaan.

Toimintatapamme on osallistava: innostamme opiskelijoita osallistumaan ja vaikuttamaan. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yhteisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kehittämiseen.

Jokainen opiskelija on oman tilanteensa paras asiantuntija. Opiskelijat saavat tukea ja ohjausta esim.

  • opintojen suunnitteluun,
  • opintojen rahoittamiseen,
  • asumiseen ja
  • elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin.

Opiskelija voi kääntyä näiden asioiden osalta esimerkiksi oppilaitoksen työntekijöiden puoleen. Alla olevasta linkistä pääsee katsomaan, mitä tehtäviä eri oppilaitoksen työntekijät hoitavat.

Opiskelija: löydät työntekijöiden yhteystiedot Olli-palvelun intrasta.

Mitä kaikkea tukia voit hakea opiskeluidesi rahoittamiseksi? Alla olevasta linkistä pääset lukemaan opintojen rahoittamisesta.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin takaamiseksi on tehty kirjalliset opiskeluhuollon materiaalit. Näihin kuuluu mm. järjestyssäännöt. Materiaalit tuodaan verkkosivuillemme sekä kampuksille. Materiaaleja päivitetään aina tarvittaessa.

Erityinen tuki

Erityisen tuen tavoitteena on mahdollistaa, että opiskelija saavuttaa ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen.

Erityinen tuki on tarkoitettu perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoille, jotka tarvitsevat säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai tutkinnon osan perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitaan opiskelijalle tarjottavan erityisen tuen sisällöstä ja erityisen tuen tarpeen mukaisista toimenpiteistä osaamisen hankkimisen aikana.

Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa voidaan tarvittaessa mukauttaa arviointia tai poiketa ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista, jos se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Tutkinnon perusteissa määrätään, mikäli joiltakin osin osaamisen arvioinnin mukauttaminen tai ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen ei ole mahdollista.

Opaslehtinen Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa