Opintojen tuki ja palvelut

Oppilaitosyhteisön hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille tärkeitä asioita. Jokainen opiskelija saa tukea ja ohjausta omiin opintoihinsa ja elämänhallintaan.

Toimintatapamme on osallistava: innostamme opiskelijoita osallistumaan ja vaikuttamaan. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yhteisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kehittämiseen.

Jokainen opiskelija on oman tilanteensa paras asiantuntija. Opiskelijat saavat tukea ja ohjausta esim.

  • opintojen suunnitteluun,
  • opintojen rahoittamiseen,
  • asumiseen ja
  • elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin.

Opiskelija voi kääntyä näiden asioiden osalta esimerkiksi alla lueteltujen työntekijöiden puoleen.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja eli opo haastattelee opiskelijoita opintojen alussa. Hän kartoittaa opiskelijan oppimishistoriaa ja ammatillisiin opintoihin liittyviä tavoitteita. Opo auttaa opiskelijaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä antaa ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta opintojen suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa ja työelämään siirtymisessä.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja on opiskelijan ensisijainen yhteyshenkilö opintoihin liittyvien asioiden hoitamiseksi. Hän pitää yhteyttä huoltajiin ja muihin opiskelijan tukitahoihin. Ryhmänohjaaja tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä. Ryhmänohjaaja tekee opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyötä mm. opinto-ohjaajan, ammatillisen ohjaajan, asuntolaohjaajan sekä kuraattorin ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa. Hän osallistuu myös erityisen tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Ammatillinen ohjaaja

Ammatillinen ohjaaja tukee opiskelijaa erilaisissa oppimistilanteissa ja opiskelun arjessa. Hän voi mm. ohjata opiskelijan työskentelyä henkilökohtaisesti käytännön töissä ja oppimistehtävien tekemisessä sekä olla tukena työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksojen aikana.

Opintosihteeri

Opintosihteeri auttaa opiskelijaa hakuvaiheesta aina valmistumiseen saakka esim. opintotukiasioissa ja opiskelemiseen liittyvissä todistuksissa.

Asuntolaohjaaja

Asuntolanohjaajat järjestävät ohjattua vapaa-ajan toimintaa ja ovat opiskelijoiden tukena ilta-aikoina. Vapaa-ajan toiminnot ovat monipuolisia ja niitä suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kuraattori

Kaikissa HAMIn toimipisteissä toimii paikallisen kaupungin/kunnan kuraattori yhden päivän viikossa. Hän pitää yhteyttä mm. opiskelijaterveydenhuoltoon ja muihin oppilaitoksen ulkopuolisiin tahoihin. Kuraattori auttaa ratkoo opiskelijoiden ongelmien ratkaisemisessa yhteistyössä koulutusalojen henkilöstön kanssa.

Opintojen rahoittaminen

Opintoja voi rahoittaa monella tavalla. Alla on lueteltuna yleisimmät rahoitusmuodot. Neuvoja ja tarvittavia todistuksia tukien hakemiseen liittyen saa HAMIn opintosihteereiltä.

Opintotuki

Perustutkintoa suorittavana opiskelijana voit saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotukiesitteitä ja lisätietoja saat opintosihteeriltä, asuinkuntasi Kelan toimistosta sekä verkkosivuilta https://www.kela.fi/opintotuki.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voidaan myödään päätoimiseen opiskeluun työntekijälle tai yrittäjälle. Tukea voidaan myöntää opintoihin, jotka järjestetään Suomessa. Lisätietoja aikuiskoulutustuesta löydät täältä https://www.aikuiskoulutustuki.fi/

Koulumatkatuki

Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle koulumatkatukea päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin. Tuen saaminen edellyttää, että:

  • koulumatkakulusi ovat yli 54 €/kk (omavastuuosuus 43 €/kk)
  • olet Suomessa päätoimisesti opiskeleva ja vakituisesti asuva henkilö
  • yhdensuuntainen koulumatka asunnoltasi oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä
  • ja teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.

Jos yhdensuuntaisen koulumatkasi pituus on yli 100 kilometriä, matkakustannukset korvataan koko matkalta, mikäli käytät joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän osoittamaa kuljetusta. Tarkempia tietoja ja matkatuen hakuohjeet saat opintotoimistosta, Kelan toimistosta sekä kotisivuilta www.kela.fi. Koulumatkatuen hakemus palautetaan aina oppilaitoksen toimistoon.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendiä voivat hakea kaikki ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta valmistuneet. Stipendin myöntämisessä on myös ehtona mm. stipendin hakeminen vuoden sisällä valmistumisesta. Stipendin muista myöntämisen ehdoista sekä hakemisesta lisätietoja löytyy täältä https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Erityinen tuki

Erityisen tuen tavoitteena on mahdollistaa, että opiskelija saavuttaa ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen.

Erityinen tuki on tarkoitettu perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoille, jotka tarvitsevat säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai tutkinnon osan perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitaan opiskelijalle tarjottavan erityisen tuen sisällöstä ja erityisen tuen tarpeen mukaisista toimenpiteistä osaamisen hankkimisen aikana.

Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa voidaan tarvittaessa mukauttaa arviointia tai poiketa ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista, jos se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Tutkinnon perusteissa määrätään, mikäli joiltakin osin osaamisen arvioinnin mukauttaminen tai ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen ei ole mahdollista.

Opaslehtinen Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa