Opintojen tuki ja palvelut

Oppilaitosyhteisön hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille tärkeitä asioita. Jokainen opiskelija saa tukea ja ohjausta omiin opintoihinsa ja elämänhallintaan.

Toimintatapamme on osallistava: innostamme opiskelijoita osallistumaan ja vaikuttamaan. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yhteisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kehittämiseen.

Jokainen opiskelija on oman tilanteensa paras asiantuntija. Opiskelijat saavat tukea ja ohjausta esim.

  • opintojen suunnitteluun,
  • opinto- ja koulumatkatukiasioihin,
  • asumiseen ja
  • elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja eli opo haastattelee opiskelijoita opintojen alussa. Hän kartoittaa opiskelijan oppimishistoriaa ja ammatillisiin opintoihin liittyviä tavoitteita. Opo auttaa opiskelijaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa (hyväksiluku) sekä antaa ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta opintojen suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa ja työelämään siirtymisessä.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja on opiskelijan ensisijainen yhteyshenkilö opintoihin liittyvien asioiden hoitamiseksi. Hän pitää yhteyttä huoltajiin ja muihin opiskelijan tukitahoihin. Ryhmänohjaaja tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä. Ryhmänohjaaja tekee opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyötä mm. opinto-ohjaajan, ammatillisen ohjaajan, asuntolaohjaajan sekä kuraattorin ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa. Hän osallistuu myös erityisen tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Ammatillinen ohjaaja

Ammatillinen ohjaaja tukee opiskelijaa erilaisissa oppimistilanteissa ja opiskelun arjessa. Hän voi mm. ohjata opiskelijan työskentelyä henkilökohtaisesti käytännön töissä ja oppimistehtävien tekemisessä sekä olla tukena työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksojen aikana.

Opintosihteeri

Opintosihteeri auttaa opiskelijaa hakuvaiheesta aina valmistumiseen saakka esim. opintotukiasioissa ja opiskelemiseen liittyvissä todistuksissa.

Asuntolaohjaaja

Asuntolanohjaajat järjestävät ohjattua vapaa-ajan toimintaa ja ovat opiskelijoiden tukena ilta-aikoina. Vapaa-ajan toiminnot ovat monipuolisia ja niitä suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kuraattori

Kaikissa HAMIn toimipisteissä toimii paikallisen kaupungin/kunnan kuraattori yhden päivän viikossa. Hän pitää yhteyttä mm. opiskelijaterveydenhuoltoon ja muihin oppilaitoksen ulkopuolisiin tahoihin. Kuraattori auttaa ratkoo opiskelijoiden ongelmien ratkaisemisessa yhteistyössä koulutusalojen henkilöstön kanssa.

Erityinen tuki

Erityisen tuen tavoitteena on mahdollistaa, että opiskelija saavuttaa ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen.

Erityinen tuki on tarkoitettu perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoille, jotka tarvitsevat säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai tutkinnon osan perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitaan opiskelijalle tarjottavan erityisen tuen sisällöstä ja erityisen tuen tarpeen mukaisista toimenpiteistä osaamisen hankkimisen aikana.

Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa voidaan tarvittaessa mukauttaa arviointia tai poiketa ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista, jos se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Tutkinnon perusteissa määrätään, mikäli joiltakin osin osaamisen arvioinnin mukauttaminen tai ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen ei ole mahdollista.

Opaslehtinen Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Opintotuki

Perustutkintoa suorittavana opiskelijana voit saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotukiesitteitä ja lisätietoja saat opintosihteeriltä, asuinkuntasi Kelan toimistosta sekä verkkosivuilta www.kela.fi. Voit tehdä opintotukihakemuksen myös sähköisesti Kelan kotisivulla.

Koulumatkatuki

Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle koulumatkatukea päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin. Tuen saaminen edellyttää, että:

  • koulumatkakulusi ovat yli 54 €/kk (omavastuuosuus 43 €/kk)
  • olet Suomessa päätoimisesti opiskeleva ja vakituisesti asuva henkilö
  • yhdensuuntainen koulumatka asunnoltasi oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä
  • ja teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.

Jos yhdensuuntaisen koulumatkasi pituus on yli 100 kilometriä, matkakustannukset korvataan koko matkalta, mikäli käytät joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän osoittamaa kuljetusta. Tarkempia tietoja ja matkatuen hakuohjeet saat opintotoimistosta, Kelan toimistosta sekä kotisivuilta www.kela.fi. Koulumatkatuen hakemus palautetaan aina oppilaitoksen toimistoon.

Ruokailu

Perustutkinto-opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan tietyin ehdoin 1.1.2018 alkaen.