TASSU -hanke

Oikeus osata-ohjelmaan kuuluva TASSU-hanke toteutetaan vuosina 2021-2022 suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä. Mukana on 12 oppilaitosta.

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen välistä nivelvaihetta, ohjauspolkuja ja jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja.

Hankeverkoston tavoitteena on kehittää kaikkien kolmen painopisteen mukaisia sisältöjä huomioiden myös kunkin osatoteuttajan omat painotukset. Painopisteet HAMIn suunnitelmassa ovat yhteistyön vahvistaminen, käytännön ratkaisut oppivelvollisuuden laajentamisen haasteisiin toisen asteen ja peruskoulun nivelvaiheessa, ohjauspolkujen ja -palveluiden kehittäminen sekä jatko-opintovalmiuksien ja uraohjauksen kehittäminen – erityisesti OLLI-opiskelijahallintojärjestelmän työkalujen täysipainoinen hyödyntäminen ja laadunvarmistus HOKS-prosessissa sekä väyläopinnot HAMKissa.

Kehittäminen tapahtuu moniammatillisesti koulutuksen järjestäjien, TE-toimijoiden, Ohjaamoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on alueellisen ja kansallisen ohjaustyön kehittäminen toimintamalleja yhtenäistämällä. Yhtenäisten viestintä- ja ohjausmallien luominen ja digimahdollisuuksien käyttäminen tiedotuksessa ja yhteydenpidossa helpottaa opiskelijoiden tiedonsaantia ammattialoista ja hakeutumista opintoihin.
Hankkeessa kehitetään opinto-ohjauksen systemaattisuutta, tasalaatuisuutta sekä opiskelijoiden osallistamisen mahdollisuuksia ja ratkaisuja oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuomiin haasteisiin.