Oikeus osata -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa Oikeus osata -kehittämisohjelman yhteistyössä Opetushallituksen kanssa vuosina 2020–2022.

Tassu -hanke

Oikeus osata-ohjelmaan kuuluva TASSU-hanke toteutetaan vuosina 2021-2022 suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä. Mukana on 12 oppilaitosta.

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen välistä nivelvaihetta, ohjauspolkuja ja jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja.

Hankeverkoston tavoitteena on kehittää kaikkien kolmen painopisteen mukaisia sisältöjä huomioiden myös kunkin osatoteuttajan omat painotukset. Painopisteet HAMIn suunnitelmassa ovat yhteistyön vahvistaminen, käytännön ratkaisut oppivelvollisuuden laajentamisen haasteisiin toisen asteen ja peruskoulun nivelvaiheessa, ohjauspolkujen ja -palveluiden kehittäminen sekä jatko-opintovalmiuksien ja uraohjauksen kehittäminen – erityisesti OLLI-opiskelijahallintojärjestelmän työkalujen täysipainoinen hyödyntäminen ja laadunvarmistus HOKS-prosessissa sekä väyläopinnot HAMKissa.

Kehittäminen tapahtuu moniammatillisesti koulutuksen järjestäjien, TE-toimijoiden, Ohjaamoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on alueellisen ja kansallisen ohjaustyön kehittäminen toimintamalleja yhtenäistämällä. Yhtenäisten viestintä- ja ohjausmallien luominen ja digimahdollisuuksien käyttäminen tiedotuksessa ja yhteydenpidossa helpottaa opiskelijoiden tiedonsaantia ammattialoista ja hakeutumista opintoihin.
Hankkeessa kehitetään opinto-ohjauksen systemaattisuutta, tasalaatuisuutta sekä opiskelijoiden osallistamisen mahdollisuuksia ja ratkaisuja oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Yhdessä -hanke

Yhdessä: Digipaja-toiminnan käynnistäminen, Huoli herää -toimintamallin toteutus

Oikeus uudistua -hanke

Oikeus uudistua -hankkeessa on mukana 12 oppilaitosta.

Hankkeen tavoitteet  

Hankkeessa tavoitteena on kyky johtaa muutoksen inhimillistä puolta, valmentavaa johtajuutta jatkuvassa muutoksessa. Vahvistamme verkostossa johdon osaamista luotsata henkilöstöä muutosjohtamisen työkaluin – ei vain muutosten yli vaan niihin osallistaen. Osallistamisen lisäksi keskiössä ovat muutosviestintä, sitouttaminen ja innostaminen. Reformin muutokset opettajuuteen, toimintaprosesseihin ja johtajuuteen ovat haaste, johon vastataan tiimiorganisaatiota kehittämällä. Opettajien työ on muuttunut ja he tarvitsevat tukea, ei vain pedagogiseen työhön, vaan koko opettajuuteen. Teemme pedagogisten toimintatapojen vertaisarviointia verkostossa ja kehitämme palveluiden johtamista sekä ennakointikykyä. 

Punaisena lankana hankkeessa on organisaatioiden resilienssin lisääminen. Verkostossa olevien organisaatioiden erilaiset nykytilat muutosjohtamisessa ja pedagogisessa johtamisessa määrittävät sen, että kullakin on yhteisen hankeraamin puitteissa omia organisaatiokohtaisia painopisteitä ja toimenpiteitä, joilla olemassa olevista lähtökohdista parhaalla mahdollisella tavalla päästään hankkeelle yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin. Vertaisoppiminen ja osaamisen jakaminen ovat keskiössä kaikessa hankkeen toiminnassa.