Oikeus osata -hankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa Oikeus osata -kehittämisohjelman yhteistyössä Opetushallituksen kanssa vuosina 2020–2022.

Tassu -hanke

Oikeus osata-ohjelmaan kuuluva TASSU-hanke toteutetaan vuosina 2021-2022 suomen- ja ruotsinkielisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä. Mukana on 12 oppilaitosta.

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen välistä nivelvaihetta, ohjauspolkuja ja jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja.

Hankkeen tavoitteet

Hankeverkoston tavoitteena on kehittää kaikkien kolmen painopisteen mukaisia sisältöjä huomioiden myös kunkin osatoteuttajan omat painotukset. Painopisteet HAMIn suunnitelmassa ovat yhteistyön vahvistaminen, käytännön ratkaisut oppivelvollisuuden laajentamisen haasteisiin toisen asteen ja peruskoulun nivelvaiheessa, ohjauspolkujen ja -palveluiden kehittäminen sekä jatko-opintovalmiuksien ja uraohjauksen kehittäminen – erityisesti OLLI-opiskelijahallintojärjestelmän työkalujen täysipainoinen hyödyntäminen ja laadunvarmistus HOKS-prosessissa sekä väyläopinnot HAMKissa.

Kehittäminen tapahtuu moniammatillisesti koulutuksen järjestäjien, TE-toimijoiden, Ohjaamoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on alueellisen ja kansallisen ohjaustyön kehittäminen toimintamalleja yhtenäistämällä. Yhtenäisten viestintä- ja ohjausmallien luominen ja digimahdollisuuksien käyttäminen tiedotuksessa ja yhteydenpidossa helpottaa opiskelijoiden tiedonsaantia ammattialoista ja hakeutumista opintoihin.
Hankkeessa kehitetään opinto-ohjauksen systemaattisuutta, tasalaatuisuutta sekä opiskelijoiden osallistamisen mahdollisuuksia ja ratkaisuja oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Yhdessä Tillsammans -hanke

Yhdessä Tillsammans -hankkeessa on mukana 13 oppilaitosta. Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja opiskelijakuntatoimintaa, yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuuria. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kaiken ikäiset opiskelijat oppilaitoksessa sekä asuntoloissa.

Hankkeen tavoitteet

HAMIn tavoitteena on kehittää hankkeen puitteissa opiskelijoiden ryhmäytymisen yhteistä toimintatapaa sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen liittyviä käytänteitä. Kehitystyöhön otetaan mukaan erilaisia yhteistyöverkostoja, esim. nuorisotoimet, seurakunnat tai yhdistykset. Tavoitteena on myös luoda ns. Huoli herää -toimintamalli, jonka avulla henkilöstö ja opiskelijat tunnistavat erilaisia opiskeluun tai elämänhallintaan liittyviä ongelmakohtia ja osaavat toimia toimintamallin mukaisesti.
HAMIssa käynnistyy myös ns. Digipaja-toiminta, jonka avulla on tarkoitus tuottaa mm. opiskeluhuoltoon, syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyyn, jaksamiseen sekä elämänhallintaan liittyviä videoita. Videot toteutetaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Oikeus uudistua -hanke

Oikeus uudistua -hankkeessa on mukana 12 oppilaitosta.

Hankkeen tavoitteet  

Hankkeessa tavoitteena on kyky johtaa muutoksen inhimillistä puolta, valmentavaa johtajuutta jatkuvassa muutoksessa. Vahvistamme verkostossa johdon osaamista luotsata henkilöstöä muutosjohtamisen työkaluin – ei vain muutosten yli vaan niihin osallistaen. Osallistamisen lisäksi keskiössä ovat muutosviestintä, sitouttaminen ja innostaminen. Reformin muutokset opettajuuteen, toimintaprosesseihin ja johtajuuteen ovat haaste, johon vastataan tiimiorganisaatiota kehittämällä. Opettajien työ on muuttunut ja he tarvitsevat tukea, ei vain pedagogiseen työhön, vaan koko opettajuuteen. Teemme pedagogisten toimintatapojen vertaisarviointia verkostossa ja kehitämme palveluiden johtamista sekä ennakointikykyä. 

Punaisena lankana hankkeessa on organisaatioiden resilienssin lisääminen. Verkostossa olevien organisaatioiden erilaiset nykytilat muutosjohtamisessa ja pedagogisessa johtamisessa määrittävät sen, että kullakin on yhteisen hankeraamin puitteissa omia organisaatiokohtaisia painopisteitä ja toimenpiteitä, joilla olemassa olevista lähtökohdista parhaalla mahdollisella tavalla päästään hankkeelle yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin. Vertaisoppiminen ja osaamisen jakaminen ovat keskiössä kaikessa hankkeen toiminnassa.